ALGEMENE VOORWAARDEN KASPAROV B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN KASPAROV B.V. – WERVEN, SELECTEREN EN DETACHEREN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door Kasparov B.V., Kasparov Interim Financials B.V. en alle (rechts)personen zoals in de algemene voorwaarden nader omschreven worden aangegaan binnen het kader van werven, selecteren en detacheren van financiële professionals door middel van bemiddeling.

Inhoudsopgave

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen:
Artikel 1.            Definities
Artikel 2.            Toepasselijkheid
Artikel 3.            Totstandkoming van de Overeenkomst
Artikel 4.            Werkprocedure algemeen
Artikel 5.            Bijzondere bepalingen werkprocedure
Artikel 6.            Opdracht en terbeschikkingstelling
Artikel 7.            Arbeidsduur en werktijden
Artikel 8.            Functie en beloning
Artikel 9.            Goede uitoefening van leiding en toezicht
Artikel 10.          Arbeidsomstandigheden
Artikel 11.          Aangaan arbeidsverhouding met Kandidaat
Artikel 12.          Geheimhouding
Artikel 13.          Overmacht en termijnen
Artikel 14.          Honorarium
Artikel 15.          Betaling
Artikel 16.          Reclame
Artikel 17.          Geheimhouding m.b.t. kandidaten
Artikel 18.          Aansprakelijkheid
Artikel 19.          Non-discriminatie
Artikel 20.          Opzegging overeenkomst
Artikel 21.          Opschortingsrecht
Artikel 22.          Wijzigingen en aanvullingen van deze voorwaarden
Artikel 23.          Toepasselijk recht en forumkeuze


Artikel 1. Definities

1.1.    De hierna in artikel 1.2. vermelde woorden hebben de daarachter vermelde betekenis, voor zover daaraan op enige plaats in deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk een andere betekenis wordt toegekend. Indien hieronder aan woorden in de meervoudsvorm een gedefinieerde betekenis wordt toegekend, wordt daaronder mede de enkelvoudsvorm begrepen en vice versa.
1.2.    In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Bescheiden:             
alle door Opdrachtgever aan Kasparov ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken en andere gegevensdragers;

BW:
Burgerlijk Wetboek;

Detachering:
De dienstverlening van Kasparov gericht op de tewerkstelling (terbeschikkingstelling) van een Kandidaat om onder leiding en toezicht van Opdrachtgever te werken;

Groep:
Alle vennootschappen behorende tot de groep in de zin van artikel 2:24 BW van Kasparov B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Breda, kantoorhoudende te 4818 AC Breda, Wilhelminasingel 19, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 20163243;

Honorarium:
De door Opdrachtgever aan Kasparov verschuldigde vergoeding in verband met de Overeenkomst;

Kandidaat:
Iedere natuurlijke persoon en iedere rechtspersoon die door Kasparov is geselecteerd voor een gesprek met Opdrachtgever en/of door Kasparov dan wel via Kasparov door derden aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens toezicht en leiding en in diens onderneming aldaar arbeid te verrichten.

Kasparov:
Kasparov B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Breda, kantoorhoudende te 4818 AC Breda, Wilhelminasingel 19, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 20163243, alsmede elke tot de Groep behorende respectievelijk aan Kasparov B.V. gelieerde vennootschap en/of door haar ingeschakelde derden, waaronder begrepen Kasparov Interim Financials B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Breda, kantoorhoudende te 4818 AC Breda, Wilhelminasingel 19, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 62744909;

Opdrachtgever:
De opdrachtgever als bedoeld in artikel 7:400 lid 1 BW, waaronder begrepen elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Kasparov een Overeenkomst aangaat of daartoe het voornemen heeft, en de aan haar gelieerde (rechts)personen;

Overeenkomst:
Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Kasparov tot het verrichten van Werkzaamheden door Kasparov ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging;

Schade:
Alle claims, zijnde alle (rechts)vorderingen van welke aard ook, alsmede alle schadevergoedingen en kosten die op welke wijze dan ook verband houden met of voortvloeien uit de opdracht;

Werkzaamheden:
Alle werkzaamheden waartoe door Opdrachtgever opdracht is gegeven aan Kasparov, waaronder uitdrukkelijk begrepen werkzaamheden die voortvloeien uit dan wel hetzij direct hetzij indirect verband houden met de opdracht en in ieder geval omvattend elke tussen Kasparov en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, een en ander in de ruimste zin des woords;


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Kasparov, waaronder begrepen door Opdrachtgever aan Kasparov verleende opdrachten, door Kasparov uitgebrachte offertes en adviezen, en alle overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen (hetzij direct hetzij indirect) Kasparov en haar Opdrachtgever. Vervolgopdrachten en gewijzigde aanvullende opdrachten zijn uitdrukkelijk hieronder begrepen.
2.2.     Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Kasparov zijn overeengekomen.
2.3.     De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden - waaronder uitdrukkelijk wordt begrepen de algemene voorwaarden van Opdrachtgever - wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtgever en Kasparov anders schriftelijk overeenkomen.
2.4.     Deze algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van aan Kasparov verbonden personen, iedere derde die, al dan niet in dienstbetrekking, bij de uitvoering van enige opdracht door Kasparov wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn, alsmede alle respectievelijke rechtsopvolgers onder algemene titel.


Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1.    Alle door Kasparov uitgebrachte offertes en daarin vermelde prijzen en condities zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 10 dagen te rekenen vanaf de datum van offerte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2.    De Overeenkomst komt pas tot stand en vangt pas aan op het moment dat de ondertekende opdrachtbevestiging door Kasparov retour is ontvangen, dan wel wordt deze geacht tot stand te zijn gekomen vanaf het tijdstip waarop een door Kasparov voorgedragen kandidaat bij Opdrachtgever in dienst is getreden en/of werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht.
3.3.    Eventuele of beweerde onjuistheden in de opdrachtbevestigingen dienen, op straffe van verval, schriftelijk kenbaar worden gemaakt en wel binnen 8 dagen na datum van deze bevestiging. Al hetgeen vóór de totstandkoming van de opdrachtbevestiging is voorgevallen en besproken wordt buiten beschouwing gelaten bij de uitleg van de opdracht, tenzij datgene specifiek in de opdrachtbevestiging is opgenomen.
3.4.    Kasparov is in geen geval gehouden een aanvang te nemen met het uitvoeren van de Overeenkomst, alvorens Opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord ondertekend aan Kasparov heeft geretourneerd.
3.5.    Eventueel later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen op de opdrachtbevestiging zijn slechts mogelijk indien schriftelijk en met instemming van partijen overeengekomen. De schriftelijke wijziging en/of aanvulling zal aan de opdrachtbevestiging gehecht worden.  Mondelinge toezeggingen en/of afspraken binden Kasparov niet.
3.6.    Voor Werkzaamheden waarvoor gezien hun aard en omvang geen Opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als Opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de Overeenkomst juist en volledig weer te geven inclusief de toepasselijkheid-verklaring van deze algemene voorwaarden.
3.7.    De opdracht geldt uitsluitend tussen Opdrachtgever en Kasparov met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW.


Artikel 4. Werkprocedure algemeen

4.1.    Kasparov zal haar Werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar mag worden verwacht. Kasparov heeft de intentie om iedere vacature te voorzien en/of één of meer Kandidaten voor te dragen. Kasparov heeft ter zake daarvan uitsluitend een inspanningsverplichting.
4.2.    Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een Kandidaat. Kasparov is niet aansprakelijk indien de Kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van Opdrachtgever.
4.3.    Kasparov gaat ervan uit dat informatie en gegevens die de Kandidaat over zichzelf heeft verstrekt of die van referenten over de Kandidaat is verkregen, correct en volledig zijn.
4.4.    Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en Bescheiden, welke Kasparov overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen en Opdrachtgever staat er voor in dat de verstrekte gegevens en Bescheiden in overeenstemming zijn met de feiten.
4.5.    Kasparov bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Kasparov staat in voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst overeenkomstig de in de opdrachtbevestiging schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Kasparov is niet verantwoordelijk voor gegevens en Bescheiden die door Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst worden verstrekt.
4.6.    Kasparov heeft het recht bepaalde Werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door derden.
4.7.    Kasparov is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die de Kandidaat is aangegaan met of die voor hem/haar zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, ongeacht of Opdrachtgever of die derden hiervoor toestemming hebben verleend.


Artikel 5. Bijzondere bepalingen werkprocedure

5.1.    Opdrachtgever verstrekt Kasparov voor aanvang van de opdracht een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.
5.2.    Kasparov bepaalt aan de hand van deze informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter beschikking in aanmerking komende Kandidaten, welke Kandidaten zij voorstelt ter uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde Kandidaat af te wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde Kandidaat geen doorgang vindt.
5.3.    Kasparov schiet niet tekort en is niet gehouden tot vergoeding van enige Schade indien de contacten tussen Opdrachtgever en Kasparov voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van Opdrachtgever om een Kandidaat ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door Opdrachtgever gewenste termijn leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een Kandidaat.


Artikel 6. Opdracht en terbeschikkingstelling

6.1.    De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
6.2.    De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan:
    -    óf voor een vaste periode;
    -    óf voor een bepaalbare periode;
    -    óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.
De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.
6.3.    Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, is opzegging mogelijk met een opzegtermijn van vijftien (15) kalenderdagen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.


Artikel 7. Arbeidsduur en werktijden

7.1.    De arbeidsomvang en de werktijden van de Kandidaat bij Opdrachtgever worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de Kandidaat zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Kandidaat voldoen aan de wettelijke vereisten. Opdrachtgever ziet er op toe dat de Kandidaat de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
7.2.    Vakantie en verlof van de Kandidaat worden geregeld conform de wet en de Overeenkomst.


Artikel 8. Functie en beloning

8.1.    Voor aanvang van de opdracht verstrekt Opdrachtgever de omschrijving van de door de Kandidaat uit te oefenen functie en eventueel de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling en - indien van toepassing - de toepasselijke CAO.
8.2.    De beloning van de Kandidaat, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de Overeenkomst en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.


Artikel 9. Goede uitoefening van leiding en toezicht

9.1.    Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Kandidaat bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
9.2.    Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Kandidaat op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door Opdrachtgever ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon waarmee Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
9.3.    Opdrachtgever kan de Kandidaat slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien Kasparov en de Kandidaat daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.
9.4.    Tewerkstelling van de Kandidaat in het buitenland door een in Nederland gevestigde Opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van Opdrachtgever en voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met Kasparov en de Kandidaat daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
9.5.    Opdrachtgever zal aan de Kandidaat de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan, waarbij aantoonbaar is dat Opdrachtgever hierin een aandeel had en iets te verwijten valt.
9.6.    Opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren met betrekking tot Kandidaten. Op verzoek van Kasparov verstrekt Opdrachtgever een bewijs van verzekering.


Artikel 10. Arbeidsomstandigheden

10.1.     Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.
10.2.     Opdrachtgever is jegens de Kandidaat en Kasparov verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
10.3.     Indien de Kandidaat een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal Opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. Opdrachtgever informeert Kasparov zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
10.4.     Opdrachtgever zal aan de Kandidaat vergoeden - en Kasparov vrijwaren tegen - alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Kandidaat in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover Opdrachtgever en/of Kasparov daarvoor aansprakelijk is onder andere op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of artikel 6:162 BW.
10.5.     Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is Opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.
10.6.     Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Kasparov verstrekt Opdrachtgever een bewijs van verzekering.


Artikel 11. Aangaan arbeidsverhouding met Kandidaat

11.1.     Uitsluitend na schriftelijke goedkeuring door Kasparov is Opdrachtgever bevoegd met de Kandidaat een arbeidsverhouding aan te gaan tijdens of binnen een (1) jaar na beëindiging van de Detachering respectievelijk – in het geval een Kandidaat uitsluitend is voorgesteld aan Opdrachtgever zonder dat dit heeft geleid tot Detachering – binnen een (1) jaar na de dag waarop de betreffende Kandidaat aan Opdrachtgever is voorgesteld. Ingeval Kasparov goedkeuring verleent, zal door Opdrachtgever uitsluitend tot het aangaan van een arbeidsverhouding kunnen worden overgegaan na betaling van een overname fee aan Kasparov zoals bepaald in het volgende lid. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Kandidaat verstaan:
-    het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door Opdrachtgever met de Kandidaat voor hetzelfde of ander werk;
-    het aanstellen van de Kandidaat als ambtenaar voor hetzelfde of ander werk;
-    het ter beschikking laten stellen van de Kandidaat aan Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een ander detacheringsbureau) voor hetzelfde of ander werk;
-    het aangaan van een arbeidsverhouding door de Kandidaat met een derde voor hetzelfde of ander werk, waarbij Opdrachtgever en die derde – direct dan wel indirect – in een groep zijn verbonden.
11.2.     De overname fee die Opdrachtgever aan Kasparov dient te betalen bedraagt twintig procent (20%) van de jaarlijkse vergoeding (inclusief vaste toeslagen) die de Kandidaat op basis van de hiervoor bedoelde arbeidsverhouding ontvangt, ongeacht of deze vergoeding wordt betaald door Opdrachtgever of door een derde (bijvoorbeeld een ander detacheringsbureau). Indien de hiervoor bedoelde arbeidsverhouding een looptijd heeft korter dan een (1) jaar, blijft desalniettemin de volledige hiervoor genoemde overname fee verschuldigd, waarbij voor de vaststelling van de overname fee de vergoeding die de Kandidaat ontvangt (inclusief vaste toeslagen) wordt herrekend op basis van een jaar.
11.3.     In geval van overtreding van hetgeen in dit artikel is bepaald, verbeurt Opdrachtgever aan Kasparov een onmiddellijke opeisbare boete van € 25.000,- per overtreding en van € 2.500 voor elke dag dat de desbetreffende overtreding voortduurt. Deze boetebepaling laat onverlet het recht van Kasparov op vergoeding van de werkelijk door haar geleden c.q. te lijden schade ten gevolge van de handelswijze van Opdrachtgever.


Artikel 12. Geheimhouding

12.1.    Opdrachtgever en Kasparov verplichten zich over en weer om zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst als daarna alle schriftelijke, mondelinge, elektronische of andersoortige informatie met betrekking tot de andere partij en/of aan de andere partij gelieerde onderneming(en) en andere relevante zaken die verband houden met het bedrijf van de andere partij en/of aan de andere partij gelieerde onderneming(en), ten aanzien waarvan door een partij geheimhouding is opgelegd, of waarvan partijen het vertrouwelijke karakter kennen of behoren te kennen, ('Vertrouwelijke Informatie'), strikt geheim te houden.
12.2.    Als Vertrouwelijke Informatie wordt niet aangemerkt informatie waarvan een partij kan aantonen dat deze:
    a.    al tot het publiek domein behoorde op het moment waarop deze aan de betreffende partij werd verstrekt;
    b.    na aan een partij te zijn verstrekt in het publiek domein is gekomen, anders dan ten gevolge van een schending van deze algemene voorwaarden;
    c.    reeds rechtmatig in het bezit van een partij was voordat deze informatie door de andere partij werd verstrekt; of
    d.    rechtmatig in het bezit van een partij is gekomen op een niet-vertrouwelijke basis via een derde die door het verstrekken van die informatie niet in strijd handelt met een geheimhoudingsverplichting jegens die partij of een derde.
12.3.    Voorts zal een partij zich met betrekking tot de Vertrouwelijke Informatie onthouden van alle handelingen die tot gevolg kunnen hebben dat de Vertrouwelijke Informatie geheel of gedeeltelijk bekend wordt bij derden.
12.4.    De krachtens dit artikel op Opdrachtgever en Kasparov rustende verplichtingen gelden voorts voor vennootschappen die op enigerlei wijze gelieerd zijn aan Opdrachtgever respectievelijk Kasparov, alsmede haar bestuurders, commissarissen en/of werknemers.
12.5.    Kasparov verplicht zich deze geheimhoudingsverplichting tevens op te leggen aan door haar in te schakelen derden.
12.6   In geval van overtreding van de geheimhoudingplicht door Opdrachtgever, zoals hiervoor bepaald, verbeurt Opdrachtgever aan Kasparov een direct opeisbare boete van € 15.000,- per overtreding, alsmede een boete van € 1.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Kasparov om in plaats daarvan in al deze gevallen de volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen voor zover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat en onverminderd het recht om nakoming te vorderen.


Artikel 13. Overmacht en Termijnen

13.1.     Tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst kunnen Kasparov niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar grove schuld, noch krachtens de wet, de Overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen en geven Opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de Overeenkomst of tot schadevergoeding.
13.2.     Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: ziekteverzuim van Kasparov’s personeel, telecommunicatiestoringen, storingen in het elektronisch berichtenverkeer, storingen op het internet, het onverwacht uitvallen van derden, bedrijfsstoornis, technische mankementen, gebrek aan grondstoffen, transportproblemen, staking, de gevolgen van natuurgeweld, seizoensinvloeden, uitsluiting, maatregelen voortvloeiende uit mobilisatie, oorlogsdaden, atoomkernreacties e.d. ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij derden die door Kasparov bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
13.3.     In geval van overmacht worden de verplichtingen van Kasparov opgeschort. In zulke gevallen heeft Opdrachtgever noch het recht op ontbinding van de Overeenkomst, noch het recht om haar (betalings-)verplichtingen jegens Kasparov op te schorten.
13.4.     Indien Kasparov bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft in het economisch verkeer.
13.5.    Indien een termijn en/of periode van uitvoering van de Werkzaamheden is overeengekomen, is deze gebaseerd op de ten tijde van de het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden alsmede op een tijdige, juiste en complete aanlevering door Opdrachtgever van de voor het verrichten van de Werkzaamheden benodigde gegevens, welke gegevens in elk geval dienen te bestaan uit een beschrijving van de in te vullen functie en het daarbij behorende salaris.
13.6.    Een overeengekomen termijn gaat pas in nadat alle noodzakelijke gegevens en Bescheiden in het bezit van Kasparov zijn en de betaling, indien en voor zover deze bij de opdracht moet geschieden, is verricht, dan wel de gevraagde zekerheid c.q. het gevraagde voorschot is verstrekt.
13.7.     Eventueel in de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd of moeten worden aangevangen gelden slechts bij benadering en gelden niet als fatale termijnen. Door overschrijding van een dergelijke termijn is Kasparov niet direct in verzuim. Deze tekortkoming van Kasparov levert nimmer grond voor ontbinding van de Overeenkomst op. Opdrachtgever kan, bij overschrijding van een dergelijke termijn, wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen, waarbinnen Kasparov de Overeenkomst wel uitgevoerd moet hebben. Overschrijding van die nieuwe, redelijke, termijn levert wel een grond op voor ontbinding van de Overeenkomst door Opdrachtgever. Overschrijding van een tussen partijen overeengekomen termijn van uitvoering geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding ter zake, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Kasparov. Indien een termijn van uitvoering niet uitdrukkelijk is overeengekomen, geldt een redelijke termijn van uitvoering, te rekenen vanaf het moment van totstandkoming van de Overeenkomst.
13.8.     Indien de aanvang of de voortgang van de Werkzaamheden wordt vertraagd door factoren waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Kasparov voortvloeiende schade en kosten door Opdrachtgever te worden vergoed.


Artikel 14. Honorarium

14.1.    In geval van Detachering zal het Honorarium bestaan uit het overeengekomen uurtarief van de Kandidaat vermenigvuldigd met het aantal door de Kandidaat voor Opdrachtgever daadwerkelijk gewerkte uren, zoals onomstotelijk blijkt uit de door zowel Opdrachtgever als Kandidaat ondertekende urenstaat, welke urenstaat binnen vijf (5) werkdagen na het einde van de daaraan voorafgaande maand aan Kasparov zal worden verzonden.
14.2.    Bij arbeidsovereenkomsten betreffende deelfuncties wordt het Honorarium berekend op basis van een volledige werkweek zoals bij Opdrachtgever gebruikelijk is. Het Honorarium van bedoeld in artikel 14.1. zal, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, maandelijks bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht, op basis van de in artikel 14.1. bedoelde urenstaat.
14.3.    De in de offerte vermelde tarieven zijn exclusief omzetbelasting en luiden, tenzij anders vermeld, in euro’s.
14.4.    Door Kasparov opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van opgave geldende inkoopprijzen, lonen, sociale werkgeverslasten, belastingen en andere dergelijke factoren. Indien na het sluiten van de Overeenkomst een of meer van voornoemde factoren wijziging ondergaan, is Kasparov gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen.


Artikel 15. Betaling

15.1.    Betaling van het aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum door betaling op de bankrekening van Kasparov en zonder enig recht op korting of verrekening.
15.2.     Na het verstrijken van deze betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim; vanaf het moment van verzuim is over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Vanaf het moment van intreden van verzuim is Opdrachtgever tevens verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten, die Kasparov ter incasso van haar vordering heeft moeten maken, te vergoeden. Deze worden berekend volgens het krachtens artikel 6:96 lid 5 BW geldende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 250,- excl. BTW.
15.3.    In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.


Artikel 16. Reclame

16.1.    Een reclame met betrekking tot een factuur dient schriftelijk binnen acht (8) dagen na factuurdatum aan Kasparov te worden kenbaar gemaakt. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust bij Opdrachtgever. Na het verstrijken van de termijn als hiervoor genoemd, vervalt het recht daartoe en wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten/reclames niet meer in behandeling genomen en komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel of schadeloosstelling.
16.2.    Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.


Artikel 17. Geheimhouding m.b.t. Kandidaten

17.1.    Het is Opdrachtgever niet toegestaan om gegevens van door Kasparov voorgestelde Kandidaten, al dan niet door Opdrachtgever afgewezen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kasparov aan derden bekend te maken dan wel referenties van deze Kandidaten na te trekken dan wel informatie m.b.t. deze Kandidaten met derden te delen.
17.2.    Bij overtreding van het in het vorige lid bepaalde is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd ter grootte van het in artikel 14.1 genoemde Honorarium, zulks met een minimum van € 4.500,- excl. BTW, onverminderd het recht van Kasparov op volledige schadevergoeding.


Artikel 18. Aansprakelijkheid

18.1.     De aansprakelijkheid van Kasparov is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat krachtens verzekering ter zake wordt uitgekeerd. Indien de aansprakelijkheid van Kasparov krachtens verzekering niet volledig is gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Kasparov beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende Overeenkomst, waarbij ingeval van een duurovereenkomst geldt ten hoogste het factuurbedrag over een periode van 2 maanden. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van Kasparov beperkt tot € 25.000,-.
18.2.     Kasparov is niet aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, omzetderving, verlies van goodwill en gederfde opbrengsten, behoudens opzet of grove nalatigheid van Kasparov.
18.3.     Kasparov is nimmer aansprakelijk voor enige schade die hetzij direct, hetzij indirect veroorzaakt is door de door haar ingeschakelde derde(n) dan wel voor schade hetzij direct, hetzij indirect ten gevolge van enig handelen dan wel nalaten dan wel wanprestatie en/of frauduleus handelen van een Kandidaat.
18.4.    Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen hij jegens Kasparov gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Kasparov die daardoor direct of indirect is ontstaan.
18.5.     Opdrachtgever vrijwaart Kasparov voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere partij(en) dan aan Kasparov toerekenbaar is. Indien Kasparov uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Kasparov zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van Opdrachtgever in dat geval verwacht mag worden.
18.6.     Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Kasparov, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die aan de zijde van Kasparov en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.


Artikel 19. Non-discriminatie

19.1.    Elke Kandidaat heeft gelijke kansen bij Detachering door Kasparov ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de Kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.
 

Artikel 20. Opzegging Overeenkomst

20.1.    Na totstandkoming van de Overeenkomst kunnen Opdrachtgever en Kasparov, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, de Overeenkomst te allen tijde door opzegging geheel of gedeeltelijk beëindigen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
20.2.    Beëindiging van de Overeenkomst in overeenstemming met lid 1 van dit artikel door de ene partij leidt niet tot enig recht op schadevergoeding aan de zijde van de andere partij.
20.3.     Bij beëindiging van de Overeenkomst zijn alle vorderingen van Kasparov op Opdrachtgever onmiddellijk en in het geheel opeisbaar, een en ander onverminderd het in artikel 15 van deze algemene voorwaarden bepaalde en onverminderd de overige aan Kasparov toekomende rechten op grond van de Overeenkomst, deze voorwaarden en het in de wet bepaalde.


Artikel 21. Opschortingsrecht

21.1.    Kasparov heeft het recht om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten tot op dat moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
21.2.     Opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de Kandidaat tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek.
21.3.     In afwijking van lid 2 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:
    -    dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd; én
    -    Opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de Kandidaat niet te werk kan worden gesteld; én
    -    Kasparov jegens de Kandidaat met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de van toepassing zijnde CAO.
Opdrachtgever is voor de duur van de opschorting het Opdrachtgeverstarief niet verschuldigd.
21.4.     Indien Opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar Opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de Kandidaat of de Kandidaat niet te werk kan stellen, is Opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan Kasparov het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.
 

Artikel 22. Wijzigingen en aanvullingen van deze voorwaarden

22.1.     Kasparov heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
22.2.     Wijzigingen en/of aanvullingen zullen van kracht worden nadat deze ter kennis van Opdrachtgever zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht.
22.3.    Nietigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden leidt niet tot nietigheid van de overige bepalingen in deze voorwaarden. Partijen verplichten zich ter zake van de nietige bepalingen terstond met elkaar in overleg te treden en zullen voor de nietige bepaling een nieuwe bepaling overeenkomen die naar inhoud zoveel als mogelijk recht doet aan de oorspronkelijke bepaling.
 

Artikel 23. Toepasselijk recht en forumkeuze

23.1.     Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Kasparov waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
23.2.    Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Kasparov waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden met uitsluiting van alle gerechtelijke instanties beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Kasparov haar woonplaats heeft.

© Copyright 2019 Kasparov - 100.nl, Merkversterking